RODO
Firma Sunplast Sylwia Miszczyk z siedzibą przy ul. Monopolowa 6, 51-501 we Wrocławiu przechowuje i przetwarza następujący zakres danych: imię i nazwisko/nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, nr NIP, adres poczty elektronicznej e-mail, nr telefonu, nr faksu, adres wykonywania usług przez firmę Sunplast Sylwia Miszczyk. Dane są pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych, korespondencji z naszą firmą drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail, publicznie dostępnych informacji o działalności gospodarczej, spotkań biznesowych oraz pozyskane w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. 

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Sunplast Sylwia Miszczyk z siedzibą przy ul. Monopolowa 6, 51-501 we Wrocławiu, NIP:5422696802. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław lub email: biuro@sunplast.com.pl .

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z wykonywania zawartych umów/zleceń lub podejmowania działań przed ich zawarciem, wypełniania obowiązków prawnych, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług. Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez Firmę Sunplast Sylwia Miszczyk produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie -tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

6.Państwa dane osobowe będą przez Sunplast Sylwia Miszczyk  przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

8.Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@sunplast.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Sunplast Sylwia Miszczyk ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław 

9.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Sylwia Miszczyk